Financiële verslag 2017

Staat van Baten en Lasten


        2017Baten

                       39.788

Uitkeringen

                       39.697Bruto winst

                                 91Overige bedrijfskosten

4.862Bedrijfsresultaat

- 4.771Rentelasten

- 861Resultaat

- 5.632
De baten in 2017 bestonden uit ontvangen rente en dividend uit effekten.


De uitkeringen kunnen worden verdeeld in uitkeringen aan  particulieren en donaties aan andere stichtingen.

Het bedrag in 2017 door ons uitgegeven aan uitkeringen bedroeg     

   € 23.155 (2016 € 15.451), hierop is echter in de staat van baten en lasten nog een bedrag ad € 13.000 (2016 € 5.000) in mindering gebracht in verband met een in het verleden ontvangen legaat en nalatenschap. De donaties aan andere stichtingen bedroegen in 2017 € 29.542 (2016: € 21.000). De uitgaven aan donaties is in 2017 gestegen ten opzichte van 2016. Deze stijging komt o.a. door een uitbreiding van ons werk gebeid naar Amsterdam en omstreken.

De verhoogde donaties ten opzichte van vorig jaar wordt met name veroorzaakt door een ontstane ruimte in verband met de in het verleden ontvangen  legaten en nalatenschappen.


Het kleine negatieve resultaat is ontstaan door vervroegde aflossing van een obligatie, welke in de beroting nog als geheel jaar was meegenomen.


De rentelasten betreffen met name het bewaarloon van onze effekten en de bankkosten.