Financiële verslag 2016

Staat van Baten en Lasten

 

2016

 

 

Baten

119.358

Uitkeringen

31.451

 

 

Bruto winst

87.907

 

 

Overige bedrijfskosten

3.842

 

 

Bedrijfsresultaat

84.065

 

 

Rentelasten

- 935

 

 

Resultaat

83.130

 

 

 

De baten in 2016 bestonden naast de ontvangen rente en dividend uit effekten voor een bedrag van € 80.938 uit een ontvangen legaat.

 

De uitkeringen kunnen worden verdeeld in uitkeringen aan particulieren en donaties aan andere stichtingen.

Het bedrag in 2016 door ons uitgegeven aan uitkeringen bedroeg

€ 15.451, hierop is echter in de staat van baten en lasten nog een bedrag ad € 5.000 in mindering gebracht in verband met een in het verleden ontvangen legaat. De donaties aan andere stichtingen bedroegen in 2016 € 21.000. De uitgaven aan donaties is in 2016 gedaald ten opzichte van 2015. Deze daling komt door een tijdelijk subsidie projekt van de gemeente Amsterdam, waardoor er minder aanvragen waren voor uitkeringen. Dit is vervolgens gecompenseerd door meer donaties te verstrekken aan andere stichtingen, uiteraard met het doel dierenwelzijn.

 

De rentelasten betreffen met name het bewaarloon van onze effekten en de bankkosten.