Financiële verslag 2019

Staat van Baten en Lasten


        2019Baten

32.992

Uitkeringen

31.098Bruto winst

1.894Overige bedrijfskosten

4.754Bedrijfsresultaat

- 2.859Rentelasten

- 776Resultaat

- 3.636
De baten in 2019 bestonden uit ontvangen rente en dividend uit effekten. De ontvangen rente en dividend in 2019 was helaas niet genoeg om naast de uitkeringen ook de jaarlijkse algemene kosten te dekken. Gelukkig dankzij ontvangen legaten uit het verleden is de stichting nog steeds zeer solvabel en ook de komende jaren in staad onze doelstelling te kunnen bereiken. 


De uitkeringen kunnen worden verdeeld in uitkeringen aan  particulieren en donaties aan andere stichtingen.

Het bedrag in 2019 door ons uitgegeven aan uitkeringen bedroeg   

   € 38.548 (2018: € 26.905), hierop is echter in de staat van baten en lasten nog een bedrag ad € 21.000 (2017 € 21.000) in mindering gebracht in verband met een in het verleden ontvangen legaat en nalatenschap. De donaties aan andere stichtingen bedroegen in 2019 € 13.550 (2018: € 27.550). De uitgaven aan verstrekte uitkeringen is in 2019 gestegen ten opzichte van 2018. Deze stijging komt o.a. door een uitbreiding van ons werk gebeid naar Amsterdam en omstreken.


De rentelasten betreffen met name het bewaarloon van onze effekten en de bankkosten.


Voor komend jaar is de verwachting dat inkomsten uit rente en dividend, verder zal afnemen en verwachten een resultaat van nihil te behalen.