Financiële verslag 2018

Staat van Baten en Lasten


        2018Baten

                      164.306

Uitkeringen

                       33.455Bruto winst

                      130.851Overige bedrijfskosten

4.756Bedrijfsresultaat

126.095Rentelasten

- 822Resultaat

125.273
De baten in 2018 bestonden uit een ontvangen legaat alsmede uit ontvangen rente en dividend uit effekten. Dankzij het ontvangen legaat is er een mooi resultaat behaald, waardoor wij de komende jaren, ondanks de lastige belggingsmarkt alsnog onze doelstelling kunnen bereiken.


De uitkeringen kunnen worden verdeeld in uitkeringen aan  particulieren en donaties aan andere stichtingen.

Het bedrag in 2018 door ons uitgegeven aan uitkeringen bedroeg   

   € 26.905 (2017 € 23.155), hierop is echter in de staat van baten en lasten nog een bedrag ad € 21.000 (2017 € 13.000) in mindering gebracht in verband met een in het verleden ontvangen legaat en nalatenschap. De donaties aan andere stichtingen bedroegen in 2018 € 27.550 (2017: € 29.542). De uitgaven aan verstrekte uitkeringen is in 2018 gestegen ten opzichte van 2017. Deze stijging komt o.a. door een uitbreiding van ons werk gebeid naar Amsterdam en omstreken.


De rentelasten betreffen met name het bewaarloon van onze effekten en de bankkosten.


Voor komend jaar is de verwachting dat inkomsten uit rente en dividend, verder zal afnemen en verwachten een resultaat van nihil te behalen.